Naša spoločnosť bola významnou súčasťou niekoľkých úspešných projektov či už lokálnych alebo medzinárodných.
V rámci týchto projektov sme dodávali naše znalosti z oblasti spracovania dát a to najmä neštruktúrovaných.

Pracovali sme alebo pracujeme na nasledujúcich projektoch:

Aplikácia NLP/span>

Oblastí, v rámci ktorých je možné aplikovať NLP a využiť pridanú hodnotu z analýzy neštruktúrovaných dát je mnoho. Uvádzame niekoľko vybraných prípadov:
• Analýza sentimentu/spokojnosti. Na základe údajov publikovaných v prostredí internetu (články, sociálne siete, komentáre a pod.) je možné analyzovať a vyhodnotiť názor verejnosti napr. na značku, produkt, reklamnú kampaň, prípadne konkrétnu vybranú tému.
• Zvýšenie predaja, resp. zníženie odchodovosti klientov. Pri interakciách s klientom vznikajú štandardne zápisy zo stretnutí vo forme poznámok (osobné stretnutia, rozhovory v call centre apod.), t.j. v podobe neštruktúrovaného textu. Tieto záznamy môžu obsahovať vzácne informácie indikujúce záujem klienta o nový produkt alebo službu (napr. v prostredí bankovníctva – klient sa na pobočke vyjadril, že zvažuje kúpu nového auta. Pokiaľ pracovník banky sám nespustí proces vypracovania ponuky napr. na spotrebný úver na automobil, môže banka zmeškať túto obchodnú príležitosť. S podporou NLP by banka bola schopná identifikovať takéto príležitosti naprieč celým klientskym portfóliom a adekvátne a včas reagovať. Obdobným spôsobom je možné zachytiť signály nespokojnosti klienta a tým spustiť retenčné procesy, ktorými je možné zabrániť k odchodu klientov.
• Optimalizácia náborového procesu nových zamestnancov rýchlou analýzou všetkých obdržaných životopisov a selekciou iba takých, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu.
• Zabezpečenie legislatívneho súladu. NLP technológie v tomto prípade podporujú proces zabezpečenia súladu spoločnosti s neustále meniacou sa legislatívou a zároveň identifikujú nesúlad naprieč internou riadiacou dokumentáciou organizácie (napr. smernice, manuály, nariadenia, predpisy a pod.)
• Implementácia digitálnych asistentov (tzv. dialógové systémy). NLP technológie sú často nasadzované v oblastiach, kde je potrebná častá komunikácia so zákazníkmi (napr. v call centrách). Komunikácia (či už telefonický rozhovor, ale v súčasnosti častejšie ako textová komunikácia, tzv. web chat) v tomto prípade prebieha medzi klientom na jednej strane a počítačom s NLP technológiou na strane druhej a to bez zásahu operátora call centra. Odhaduje sa, že v najvyspelejších ekonomikách bude do roku 2020 až 85% tejto komunikácie realizovanej s klientom prostredníctvom takýchto digitálnych asistentov.
• Vytváranie špecializovaných doménových vyhľadávačov s cieľom zefektívnenia vyhľadávania informačnej hodnoty vo veľkom množstve dát, napr. vo vedeckých dátach a publikáciách.
• A mnohé iné…

H2020 projekt

Vytvorenie a nasadenie inovatívnych stratégií na kontrolu infekčných ochorení, vrátane vytvorenia zjednotenej softvérovej platformy pre priblíženie biologickej vhodnosti každej molekuly v interaktóme.

Projekt Chorvátskej vedeckej nadácie a Európskej nadácie pre vedu

Postavenie softvérovej platformy, pre spracovanie veľkého objemu dát získaného z vysokovýkonných techník a nájdenie biologického významu pre každý patogén ligandu.